Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
07/07/2016 - 27/08/2016 : Kino Letnie Jazdów

W ramach projektu "Lato na Jazdowie" Centrum Sztuki Wspó?czesnej oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zapraszaj? na plenerowe seanse do letniego kina, zaprojektowanego przez gruzi?skiego artyst? Gel? Patashuriego. Projekcje odbywa? si? b?d? w pi?tki oraz soboty po zmroku w Parku mi?dzy Instytutem a CSW.

W pi?tki w ramach cyklu Instytutu Teatralnego TEATR W KINIE zapraszamy na wspólne ogl?danie filmów z teatralnymi historiami w tle – od niemych filmów XX-lecia mi?dzywojennego z muzyk? na ?ywo, po wspó?czesne opowie?ci zza teatralnych kulis.
Kuratorka cyklu: Eva Hevelke
Koordynacja: Zespó? Instytutu Teatralnego

W soboty po raz drugi tematem przewodnim kina b?dzie MUSICALE W DUCHU MIDNIGHT MOVIES. W programie fabu?y o ?piewaj?cych dzieci?cych gangsterach, glamowym heavy metalu i prawdziwych ojcach indie-rocka, filmy dokumentalne, pseudodokumentalne i eksperymentalno-dokumentalne. Spotkamy samego Prince’a, ale tak?e muzyków z zapominanych oraz w ogóle nieistniej?cych zespo?ów. Zobaczymy tak?e oper? partycypacyjn? Karoliny Bregu?y oraz najgorszy polski film.
Kurator cyklu: Micha? Matuszewski
Koordynacja: Justyna KociszewskaNajbli?sze pokazy:

◁△26.08, 21:30▽▷
Film z cyklu "Teatr w Kinie".
"Arty?ci" - przedpremierowo pierwszy odcinek serialu


Teatr Popularny w Warszawie zostaje powierzony nowemu dyrektorowi – m?odemu re?yserowi z prowincji (Marcin Czarnik). Jego plany nie s? mo?liwe do szybkiej i bezproblemowej realizacji. Na ekranie pojawi? si? najwa?niejsi aktorzy i twórcy teatralni ostatnich dekad: klasycy, nestorzy, rewolucjoni?ci, gwiazdy, nadzieje.
Monika Strz?pka i Pawe? Demirski stworzyli satyr? na ?rodowisko teatralne w 2016 roku. To bardzo interesuj?ca puenta roku 250–lecia Teatru Publicznego w Polsce i wspania?e otwarcie dla kolej ?wierci tysi?clecia. Jest to równie? wyzwanie dla twórców propozycji telewizyjnych. Jak powiedzia? Pawe? Demirski: Dobry serial robi? talenty a nie redaktorzy lub producenci. Kij w mrowisko zosta? wetkni?ty.__

◁△27.08, 21:30▽▷
Dwie?cie moteli / 200 Motels, re?. Tony Palmer, Frank Zappa, USA 1971
Ringo Star jako Frank Zappa oraz Frank Zappa jako Frank Zappa w filmie, który mo?na okre?li? zarówno jako muzyczn? komedi?, jak i surrealistyczny dokument. „200 moteli” zapewnia niezapominane wra?enie wszystkim fanom dobrej muzyki oraz lat 70, nie tylko z powodu orgii - innowacyjnych na owe czasy - telewizyjnych efektów specjalnych. Film jest tak?e ?wiadectwem tego, jak wolno starzeje si? muzyka, a jak szybko dezaktualizuj? si? media audiowizualne.

Projekt dofinansowano ze ?rodków miasta sto?ecznego Warszawy.Za nami pokazy:
◁△7.07, 22:00 ▽▷
„Wie?a”, re?. Karolina Bregu?a, Polska 2016, 79' - prapremiera
Operowy musical o ludziach mieszkaj?cych w betonowym bloku i wspólnie planuj?cych budow? wie?y z cukru. Nas?czona absurdem i niepokojem historia utopijnego projektu nawi?zuje do historii powojennej architektury mieszkaniowej, analizuje j? nie z punktu widzenia jej twórców i teoretyków architektury, ale z pozycji u?ytkownika, mieszka?ca modernistycznych osiedli i obywatela miasta. Wspomnienia pragnie?, marze? i wiary w lepsz? przysz?o?? zderzone tu s? z trudn? rzeczywisto?ci? oraz sprzeczno?ciami wpisanymi w plany modernistów. Pokaz w ramach projektu Ogród Miejski Jazdów / prototyp

◁△8.07, 21:30 ▽▷
Instytut Teatralny w ramach cyklu "Teatr w Kinie" poka?e film "Ludzie bez jutra" z 1921 roku na podstawie scenariusza Stanis?awa Jerzego Koz?owskiego. Film przedstawia g?o?ny skandal z udzia?em Marii Wisniowskiej - aktorki warszawskich scen rz?dowych, zamordowanej, jak g?osi legenda - na w?asne ?yczenie, przez zakochanego w niej rosyjskiego oficera Barteniewa.

◁△9.08, 22:00 ▽▷
“Oto 'Spinal Tap'” / “This Is Spinal Tap”, re?. Rob Reiner, USA 1984, 82'
„The Spinal Tap” to nie tylko, ociekaj?ca glamem i klimatem lat 80. satyra na show-biznes, ale dowód na to, jak cienka jest granica mi?dzy prawd? a fikcj?. Najs?ynniejszy mockument ?wiata to historia nieistniej?cego zespo?u hard rockowego, który potem wyruszy? w prawdziw? tras? i nagra? prawdziw? p?yt?.

◁△15.07, g. 21:30▽▷
Cykl „Teatr w Kinie”
"Strachy", re?. Eugeniusz C?kalski, Konrad Szo?owski, 1938
Film na podstawie g?o?nej powie?ci Marii Ukniewskiej, ods?aniaj?cej kulisy dzia?ania i pracy warszawskich podrz?dnych kabaretów oraz ?ycia dziewcz?t w zespo?ach girls.

◁△16.07, g. 22:00▽▷
Bugsy Malone, re?. Alan Parker, Wielka Brytania 1976, 93'
Nies?usznie zapominane arcydzie?o Alana Parkera zwykle jest odczytywane jako parodia filmu gangsterskiego. Ten musical o mafii, w którym wszystkie role zagra?y dzieci (najstarszy aktor ma 16 lat) jest jednak eksperymentem id?cym du?o dalej ni? sentymentalne i dowcipne przetwarzanie konwencji i mitologii lat 20. Pot?guj?c umowno?? Parker paradoksalnie wydobywa przera?aj?c? si?? przemocy na ekranie i koszmar relacji spo?ecznych. Jedn? z m?odocianych aktorek jest czternastoletnia Judie Foster, która wyst?puj?c w tym filmie, mia?a du?o wi?ksze do?wiadczenie na planie ni? sam re?yser.

◁△22.07, g. 21:30▽▷
Film z cyklu "Teatr w Kinie".
Czarna per?a, re?. Micha? Waszy?ski, 1934
Film na podstawie scenariusza Anatola Sterna i Eugeniusza Bodo.
Na jednej z tropikalnych wysp, w portowej tawernie dochodzi do bójki. M?ody marynarz, staj?c w obronie miejscowej dziewczyny, zostaje ranny. To nie pozwala mu na czas zaokr?towa? si? na statku powracaj?cym do domu. Mi?dzy dwojgiem rodzi si? p?omienne uczucie, na tyle silne, ?e Stefan wracaj?c do Polski zabiera ze sob? Moan?. Ale nie tylko – wywozi równie? per?y, które zdoby? w skalnej, ?wi?tej grocie naruszaj?c odwieczne tabu i wywo?uj?c dzia?anie kl?twy, ?e ten, kto posi?dzie klejnoty, umrze.

◁△23.07, g. 22:00▽▷
Mi?o?? z listy przebojów, re?. Marek Nowicki, Polska 1984, 93'
Jeden z nielicznych polskich musicali filmowych, który po ponad 30 latach mo?e niezwykle bawi?, niekoniecznie w sposób zamierzony przez twórców. Z jednej strony mamy do?? nieporadny popis aspiracji polskiej popkultury lat 80. do zachodnich wzorców, z drugiej sentymentaln? podró? w niemal?e dokumentalnej formie. Zawi?e perypetie bohaterów potrafi? by? rozczulaj?ce, gdy ogl?damy je w rytmie piosenek Odzia?u Zamkni?tego. „Mi?o?? z listy przebojów” by?a jednym z hitów przegl?du „J?dro ciemno?ci – najgorsze polskie filmy lat 80” organizowanegp przez KINO.LAB w 2002 roku. Inaczej si? jednak odbiera si? takie dzie?o w czasach, w których kicz sta? si? jedn? z oficjalnych form sztuki.

◁△29.07, g. 21:30▽▷
Film z cyklu "Teatr w Kinie".
"Misja Specjalna", re?. Janusz Rzeszewski, 1987
Jest rok 1943. Meteor 6 zbli?a si? ku ziemi. Nie jest to jednak zapowied? katastrofy galaktycznej. To kryptonim szpiega, którego zadaniem jest wytropienie najwa?niejszej tajemnicy Trzeciej Rzeszy. Odpowied? na pytanie: co Adolf Hitler dostanie na urodziny?
By doprowadzi? zadanie do szcz??liwego ko?ca, szpieg Karol Roma?ski znajduje si? w okupowanej Warszawie, ale w wyniku splotu wypadków towarzysz?cego mu niewinnego i naiwnego kucharza Jana bior? za asa wywiadu. W restauracji, w której si? znajduj? pracuje kwiat ?wiata aktorskiego. By przeprowadzi? akcj? wszyscy zostaj? zaanga?owani do zagrania najwa?niejszego przedstawienia w swych karierach. Zaaran?owa? sytuacj?, która pozwoli przeprowadzi? akcj? do szcz??liwego fina?u.

Musical Janusza Rzeszewskiego w krzywym zwierciadle opowiedzia? histori? szpiegowsk?, która czerpie i obficie cytuje klasyczne propozycje kina ?wiatowego. G?ównie za? opiera si? na filmie Ernsta Lubitscha z 1942 roku "To be or not to be" z Caroll Lombard w roli g?ównej.

◁△30.07, g. 22:00▽▷
Dyke Hard, re?. Bitte Andersson, Szwecja 2014, 90'
Muzyczno-sensacyjna komedia klasy B ze Szwecji. Zbuntowana rockowa kapela wyrusza w podró?, aby wzi?? udzia? w konkursie. Te plany stara si? pokrzy?owa? tajemniczy milioner w?adaj?cy armi? cyborgów i wojowników ninja. "Dyke Hard" to zrobiony przez pasjonatów filmowych ho?d dla ery VHS i lat 80., ??cz?cy elementy kina exploitation, gier video i komiksów. Scenariusz powsta? na bazie fa?szywego zwiastuna nieistniej?cego filmu, który zrobi? furor? w szwedzkim ?rodowisku LGBT. Jego popularno?? by?a na tyle du?a, ?e w projekt zaanga?owa?o si? 400 wolontariuszy. Na czele ekipy stan??a Bitte Andersson - autorka komiksów, która swego czasu zajmowa?a si? te? efektami specjalnymi w kultowej wytwórni filmowej Troma Entertainment.

◁△05.08, 21:30▽▷
Cykl „Teatr w Kinie”
„Jutro premiera”, re?. Janusz Morgenstern, Polska 1962
Dramaturg Zygmunt Wiewiórski zabiega o to, by jego sztuka „Trzeci dzwonek” zosta?a wystawiona w Teatrze Studio. Tekst spodoba? si? gwie?dzie sceny Janinie Radwa?skiej, która chce zagra? g?ówn? rol?. Praca nad przedstawieniem trwa, przy okazji ujawniane s? animozje w teatrze.
Jutro premiera jest satyr? na ?rodowisko teatralne lat sze??dziesi?tych. To film o teatrze, na podstawie sztuki o wystawianiu przedstawienia (Trzeci dzwonek Jerzego Jurandota). Na ekranie pojawili si? najbardziej popularni aktorzy i aktorki, m. in. Gustaw Holoubek, Irena Malkiewicz, Kalina J?drusik, Wie?czys?aw Gli?ski, Tadeusz Janczar, Barbara Krafftówna, Edward Dziewo?ski.

◁△06.08, 21:30▽▷
Podró?e Pana Kleksa, re?. Krzysztof Gradowski, Polska 1985
"Podró?e Pana Kleksa" to to druga cz??? kultowej serii b?d?cej lu?n? adaptacj? ksi??ek dla dzieci Jana Brzechwy. Film powsta? jako koprodukcja Polski i ZSRR, dzi?ki czemu zdj?cia plenerowe do filmu mog?y odbywa? si? mi?dzy innymi w Armenii, Bu?garii, na Krymie oraz na Kaukazie i bior?c pod uwag? bud?et filmu w ówczesnych czasach mo?na by go nazwa? superprodukcj? dla dzieci.
Pan Kleks opowiada ma?emu pacjentowi w szpitalu o przygodach ch?opca okr?towego Pietrka. W królestwie Bajdocji ko?cz? si? przygotowania do Festiwalu Bajek. Na ?yczenie króla Apolinarego wszystkie konkursowe opowie?ci maj? by? spisane specjalnym atramentem. Niestety, pu?kownik B?bel, wys?annik wroga Bajdocji - Wielkiego Elektronika, niszczy strza?em z pistoletu laserowego przycumowan? przy brzegu beczk? z atramentem. Na poszukiwanie atramentu wyrusza Pan Kleks, który otrzyma? od doktora Paj-Chi-Wo czarodziejsk? kul?, zawieraj?c? ?ród?o niezwyk?ej energii.

◁△12.08, 21:30▽▷
Cykl „Teatr w Kinie”
„Klara i Angelika”, re?. Irena Kamie?ska, Polska 1976
Klara Naimska to wspania?a aktorka, która uznanie zyska?a d?ugoletni? prac?. Jednak jej ?ycie w ?wietle reflektorów jest rozczarowuj?ce i m?cz?ce, budzi si? w niej t?sknota za spokojem i prywatno?ci?. Angelika jest manikiurzystk?, która ?yje spokojnym ?yciem. Snuje ma?e marzenia i plany. Które ?ycie jest bardziej po??dane? Jaka jest cena ?ycia dla teatru i w teatrze?
Film na podstawie opowiadania Marii D?browskiej. W roli Klary Naimskiej zobaczymy Zofi? Mrozowsk? - uciele?nienie ?agodno?ci, prawo?ci, ale i silnego charakteru. W roli Angeliki wyst?pi?a Emilia Krakowska – kojarzona z naturalnym erotyzmem po serii ról wiejskich dziewczyn.

◁△13.08, 21:30▽▷
Purpurowy deszcz/ Purple Rain, re?. Albert Magnoli, USA 1984
Kwintesencja ejtisowego kiczu spotyka si? tu z legend? zmar?ego niedawno Prince'a. M?ody i utalentowany muzyk pnie si? po szczeblach kariery zepsutego show biznesu, po drodze rani?c siebie, innych oraz ?ami?c serce niepokornej piosenkarce. Pewne rzeczy, np. sposób ukazywania kobiet w filmie, na szcz??cie si? zestarza?y, inne, jak tytu?owa piosenka, ku naszej uciesze - nie.

◁△19.08, 21:30▽▷
Cykl „Teatr w Kinie”
„Maskarada”, re?. Janusz Kijowski, Polska 1987
Jacek Burda (Bogus?aw Linda) jest aktorem roku – nagrod? przynios?y mu liczne role w popularnych filmach i przedstawieniach teatralnych. Osi?gn?? sukces, który pozwala mu realizowa? swoje marzenia o w?asnej scenie teatralnej. Ma pozycj?, która pozwala mu krytykowa? system, porzuci? zobowi?zania i znikn??. Micha? Barczewski (Zbigniew Zapasiewicz) jest wielkim aktorem, który porzuci? scen?, by w g?uszy przygotowywa? przedstawienie o ?mierci Witkacego. „?mier? artysty w lesie” staje si? alegori? ?ycia i przeznaczenia artystów, którzy spotykaj? si? na prowizorycznej scenie zorganizowanej w le?niczówce.
W filmie Janusza Kijowskiego nakre?lony jest obraz dwulicowego ?rodowiska teatralnego, w którym interes i uczciwo?? to kategorie definiuj?ce dzie?a sztuki. Równie? role Bogus?awa Lindy i Zbigniewa Zapasiewicza – aktora idola i aktora nestora staj? si? interesuj?cym starciem tytanów.

◁△20.08, 21:30▽▷
Dig!, re?. Ondi Timoner, USA 2004
Surowy, szalony i dziki dokument o muzykach, których mo?na okre?li? takimi samymi przymiotnikami. "Dig!" to historia dwóch zespo?ów, które stworzy?y niezale?nego rocka, takim jakim znamy go dzi? - The Brian Jonestown Massacre oraz The Dandy Warhols. Jednocze?nie to opowie?? o przyja?ni, konflikcie i ró?nych drogach do artystycznego sukcesu. Film otrzyma? w 2004 roku nagrod? na Sundance za najlepszy dokument i by? jednym z najbardziej dyskutowanych filmów tej edycji festiwalu.

Seanse:

- 07/07/2016, 22:00 Kino Letnie Jazdów: Pokaz przedpremierowy filmu Wie?a

- 09/07/2016, 22:00 Kino Letnie Jazdów: Oto 'Spinal Tap' / This Is Spinal Tap

- 16/07/2016, 22:00 Kino Letnie Jazdów: Bugsy Malone

- 23/07/2016, 22:00 Kino Letnie Jazdów: Mi?o?? z listy przebojów

- 30/07/2016, 22:00 Kino Letnie Jazdów: Dyke Hard

- 06/08/2016, 21:30 Kino Letnie Jazdów: Podró?e Pana Kleksa

- 13/08/2016, 21:30 Kino Letnie Jazdów: Purpurowy deszcz / Purple Rain

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com