Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
16/03/2017 - 16/03/2017 : NOWE KINEMATOGRAFIE: Nierówna walka/ The Harder They Come

Chocia? kino ma ju? 120 lat a filmy powstaj? w ka?dej szeroko?ci geograficznej, w wielu krajach narodowe kinematografie rodz? si? na naszych oczach. Dos?ownie kilka lat temu wyprodukowano pierwsze filmy na Samoa, czy w Arabii Saudyjskiej a kino cz??ci krajów Afryka?skich to dopiero kilkana?cie lat. W ramach nowego cyklu w KINO.LAB przyjrzymy si? niedawnym narodzinom ró?nych narodowych kinematografii oraz zastanowimy si? jakie zjawiska polityczne i spo?eczne si? w nich odbijaj?. Interesowa? nas b?dzie kino jako narz?dzia w?adzy oraz jego polityczny i ideologiczny wymiar i w?a?ciwo?? do uniwersalizacji oraz ci?g?e napi?cie miedzy potencjaln? westernizacj?, a kinem jako narz?dziem walki i oporu przed ni?. Wa?ne te? b?dzie pytanie o kryteria oceny warto?ci artystycznych filmu. Czy obecnie nie nale?y odej?? od paradygmatów wyznaczonych przez europejskie festiwale?


Nierówna walka/ The Harder They Come
Pierwszy fabularny film z Jamajki, który rozpocz?? ?wiatowy boom na muzyk? reggae. Nierówna walka to specyficzne kino gangsterskie: historia kariery i upadku m?odego przest?pcy-muzyka o dobrym sercu, lecz zbyt du?ych ambicjach. Pó?-amatorskie ?rodki filmowe nie przeszkodzi?y ogromnemu sukcesowi filmu w ameryka?skich kinach, które gra?y Nierówn? walk? na s?ynnych pokazach o pó?nocy. Publiczno?? doceni?a niezwyk?? szczero?? i energi? p?yn?c? z filmu. Energi? reggae.

Zapraszamy!


Rezerwacja biletów online

Seanse:

- 16/03/2017, 20:15 NOWE KINEMATOGRAFIE: Nierówna walka/ The Harder They Come

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com