Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
13/02/2017 - 22/02/2017 : 10 KINA – najlepsze filmy 2016 roku wg dziennikarzy miesi?cznika „Kino”

?mier?, wojna, cierpienie, samotno??, prze?ladowania, manipulacje… Wygl?da na to, ?e Dziesi?tka „Kina” oddaje raczej ponure nastroje, jakie ostatnio zapanowa?y w Polsce i na ?wiecie. Wybrali?my filmy w wi?kszo?ci powa?ne, pesymistyczne, pokazuj?ce dramatyczne czy wr?cz tragiczne strony ?ycia. Wygra? w?gierski "Syn Szaw?a", g?o?ny, wielokrotnie nagradzany debiut Lįszló Nemesa, próba niebanalnego spojrzenia na jedn? z najwi?kszych zbrodni w dziejach ludzko?ci, jak? by? Holocaust. Tu? za nim uplasowa? si? kolejny debiut, laureat Z?otych Lwów, film "Ostatnia Rodzina" Jana P. Matuszy?skiego. Oparta na faktach historia familii Beksi?skich, zwie?czona samobójstwem i morderstwem. Tu? za podium znalaz? si? wstrz?saj?cy dokument Gianfranca Rosiego "Fuocoammare. Ogie? na morzu", rozgrywaj?cy si? na w?oskiej wyspie Lampedusa, do której usi?uj? dotrze? uchod?cy z pa?stw afryka?skich.

Ale warto zwróci? uwag?, ?e te filmy, utrzymane w minorowych tonach, rozdziela "Paterson" Jima Jarmuscha. Dzie?o, które celebruje urod? codziennego ?ycia, ods?ania pi?kno i poezj? powszednich czynno?ci i zwyk?ych ludzi.

Bodaj najwi?kszym zaskoczeniem w Dziesi?tce jest wysoka pozycja "Kosmosu" Andrzeja ?u?awskiego, a wi?c re?ysera, którego krytycy (zw?aszcza polscy) nigdy nie rozpieszczali.

Generalnie, zwraca uwag? ró?norodno?? stylistyczna filmów, które znalaz?y si? w naszym zestawieniu. Mamy wi?c w nim i eksperymenty formalne ("Tysi?c i jedna noc", "Anomalisa", "Lobster", "Serce psa" na miejscu dziewi?tnastym), i bardziej tradycyjne kino artystyczne.

Kino pozostaje czu?ym barometrem niekoniecznie pozytywnych zmian, zachodz?cych w ?wiecie. Ale nawet je?li bywa naznaczone fatalizmem, ostrzega i pozbawia z?udze?, to wci?? stara si? by? ostoj? ró?norodno?ci i kulturowego bogactwa – na przekór coraz silniejszym tendencjom ksenofobicznym. I to jest chyba najbardziej optymistyczny wniosek, jaki mo?na wyci?gn?? z naszej Dziesi?tki.

Bartosz ?urawiecki

Seanse:

- 04/02/2017, 13:30 10 KINA: Paterson

- 05/02/2017, 16:00 10 KINA: Paterson

- 11/02/2017, 14:00 10 KINA: Paterson

- 13/02/2017, 18:00 10 KINA: Egzamin/ Bacalaureat

- 14/02/2017, 18:30 10 KINA: Mustang

- 15/02/2017, 20:00 10 KINA: Lobster / The Lobster

- 17/02/2017, 18:00 10 KINA: Kosmos / Cosmos

- 18/02/2017, 16:45 10 KINA: Tysi?c i jedna noc - cz. 3, oczarowany / As Mil e uma Noites – vol. 3, o encantado

- 18/02/2017, 14:30 10 KINA: Tysi?c i jedna noc – cz. 2, opuszczony / As Mil e uma Noites – vol. 2, o desolado

- 18/02/2017, 12:00 10 KINA: Tysi?c i jedna noc - cz. 1, niespokojny / As Mil e uma Noites - vol. 1, o inquieto

- 19/02/2017, 20:00 10 KINA: Paterson

- 19/02/2017, 18:00 10 KINA: Fuocoammare. Ogie? na morzu

- 20/02/2017, 20:00 10 KINA: Ostatnia Rodzina

- 21/02/2017, 18:00 10 KINA: Paterson

- 22/02/2017, 20:00 10 KINA: Syn Szaw?a/ Saul fia

- 23/02/2017, 18:00 10 KINA: Paterson

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com