Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
09/12/2016 - 15/12/2016 : 16. MFF WATCH DOCS. Prawa Cz?owieka w Filmie

WATCH DOCS to jeden z najwi?kszych festiwali po?wi?conych problematyce praw cz?owieka. W tym roku zaproponujemy naszym widzom 60 dokumentów z ca?ego ?wiata. W ostatnich latach coraz bardziej istotne staj? si? tematy takie jak populizm, polityka historyczna, polityka pami?ci, nacjonalizmy oraz terroryzm. Dlatego w programie tegorocznego festiwalu znajdzie si? wiele filmów, których twórcy staraj? si? skonfrontowa? z tymi problemami.

Go?ciem specjalnym festiwalu b?dzie autor ?askawych, laureat nagrody Goncourtów Jonathan Littell. Ceremoni? otwarcia festiwalu u?wietni polska premiera jego ostatniego filmu Szkodliwe jednostki (Wrong Elements), który opowiada o dzieciach-?o?nierzach z powsta?ej w Ugandzie pod koniec lat 80. armii Josepha Kony’ego.

Poza filmami konkursowymi, które powalcz? o Nagrod? WATCH DOCS, w programie znajd? si? najciekawsze i najbardziej aktualne filmy podzielone na 9 sekcji tematycznych:

1. CHC? ZOBACZY? – sekcja po?wi?cona szczególnie pal?cym problemom dotycz?cym ?amania praw cz?owieka

2. NOWE FILMY POLSKIE – wybór najlepszych polskich dokumentów spo?ecznych

3. NA KRÓTKO – sekcja zaanga?owanych filmów krótkometra?owych

4. FILMY NIMY SARVESTANIEGO – retrospektywa tegorocznego laureata Nagrody im. Marka Nowickiego. W twórczo?ci Sarvestaniego jednym z istotniejszych tematów jest sytuacja kobiet we wspó?czesnym Afganistanie

5. POPULIZM REAKTYWACJA – sekcja po?wi?cona problemowi europejskiego populizmu

6. STRACONE TERYTORIA – sekcja po?wi?cona przestrzeni poradzieckiej przygotowana we wspó?pracy z kolektywem Sputnik Photos

7. REKONSTRUKCJA. POLITYKA PAMI?CI – filmy po?wi?cone nasilaj?cemu si? w ostatnim czasie zjawisku kszta?towania pami?ci i szeroko poj?tej polityce historycznej

8. PRÓBA MIKROFONU – sekcja po?wi?cona problematyce zwi?zanej z wolno?ci? s?owa

9. POKAZY SPECJALNE

Wybranym projekcjom b?d? towarzyszy?y spotkania z twórcami i bohaterami prezentowanych filmów, debaty z udzia?em ekspertów i obro?ców praw cz?owieka, warsztaty oraz wyk?ady mistrzowskie.

Bilety na wszystkie pokazy i wydarzenia organizowane w ramach festiwalu s? bezp?atne. Po wi?cej informacji dotycz?cych biletów, zapraszamy tutaj: KLIK

Poza CSW Zamek Ujazdowski (Kino.Lab, Laboratorium, sala edukacyjna) festiwalowe projekcje b?d? odbywa?y si? równie? w Kinie Muranów i Pa?stwowym Muzeum Etnograficznym (Kino Antropos).

Szczególnie polecamy sekcj? STRACONE TERYTORIA, po??czon? z wystaw? „Stracone terytoria. OSAD” w Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski, któr? mo?na ogl?da? do 5 lutego 2017 r.

Po wi?cej informacji zapraszamy na stron? internetow? wystawy oraz opis towarzysz?cych jej wydarze?, natomiast po pe?en program i opisy filmów w ramach festiwalu WATCH DOCS na stron? g?ówn? festiwalu.

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com