Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
06/11/2016 - 13/11/2016 : Program filmowy towarzysz?cy wystawie Sputnik Photos

„Stracone terytoria. Osad” to efekt o?mioletniej pracy cz?onków kolektywu Sputnik Photos w pi?tnastu by?ych republikach ZSRR. Powsta?e w ten sposób, licz?ce kilka tysi?cy fotografii archiwum, sta?o si? podstaw? dla wystawy, ksi??ek oraz instalacji, z których cz??? tworzy pierwsz? ods?on? projektu – t? w CSW. G?ówny klucz do niej to ró?ne oblicza transformacji krajów, które kiedy? by?y republikami ZSRR, a dzisiaj s? niezale?nymi (czasami tylko w teorii) pa?stwami, terytoriami bolesnych i niedoko?czonych przemian. Program filmowy nawi?zywa? b?dzie do wybranych zagadnie? poruszanych na wystawie lub w wydawnictwach towarzysz?cych ekspozycji.

6.11., 16:00
Spotkanie wokó? wydanego przez Kolektyw antys?ownika terminów przed- i potransformacyjnych zwi?zanych ze Zwi?zkiem Radzieckim, przygotowanego przez kilkudziesi?ciu autorów z ca?ego ?wiata: pisarzy, historyków, dziennikarzy, naukowców, kuratorów, artystów i politologów. Po spotkaniu wokó? ksi??ki "Stracone terytoria. [Niekompletny] spis rzeczy", o 17:30 poka?emy "Niebia?skie ?ony ??kowych Maryjczyków" – film dobrany na zasadzie przewrotnego kontrastu. Bohaterki filmów to postacie o imionach rozpoczynaj?cych si? (niczym w s?owniku) na liter? O. Film pokazuje oblicze wsi rosyjskiej (kiedy? radzieckiej) niezmienione od lat i podwa?aj?ce wszelkie stereotypy w my?leniu o tych regionach – to ?wiat Maryjczyków, pe?en magicznego my?lenia i kultywowanej od lat tradycji oraz autonomicznej. Re?yser wystawia filmowy pomnik wymieraj?cym mniejszo?ciom Federacji Rosyjskiej filmowy pomnik.

13.11, 17:30
W ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmów Watch Docs mi?dzy 9 a 14 grudnia przygotowany zostanie specjalny program filmowy dedykowany wystawie. W listopadzie zobaczymy przedpremierowo "Zrób sobie kraj (DIY Country)" Antony’ego Buttsa. To film o powo?anej przez prorosyjskich rebeliantów niezale?nej republice w Doniecku i skondensowanej w przestrzeni i czasie historii nowego narodu, który przechodzi – jak pokazuje re?yser – nieuniknione i znane ju? historii etapy rozwoju i kryzysu spo?eczno?ci ludzkich.

Wst?p wolny, darmowe wej?ciówki do odbioru w kasie CSW. Liczba miejsc ograniczona.

Seanse:

- 06/11/2016, 17:30 STRACONE TERYTORIA. OSAD: Niebia?skie ?ony ??kowych Maryjczyków/ Nebesnye zheny lugovykh mari

- 06/11/2016, 16:00 STRACONE TERYTORIA. OSAD: Promocja ksi??ki Stracone terytoria. [Niekompletny] spis rzeczy

- 13/11/2016, 17:30 SPUTNIK/ Watch Docs: Zrób sobie kraj/ DIY country

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com