Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
27/09/2016 - 16/10/2016 : TAKTYKI BARBARY HAMMER - Retrospektywa pionierki kina queer

Taktyki Barbary Hammer to retrospektywa filmowa pionierki kina queerowego i jednej z najwa?niejszych re?yserek wspó?czesnego kina niezale?nego z USA. Artystka mi?dzy 10 a 18 pa?dziernika odwiedzi Kraków, Warszaw? i ?ód?, by przedstawi? swoje prace i porozmawia? o nich z publiczno?ci? Muzeum Sztuki Wspó?czesnej MOCAK, Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski i Muzeum Sztuki MS.

Barbara Hammer uwa?ana jest za pionierki? kina queerowego, a tak?e wa?n? posta? kina niezale?nego. Urodzona i wychowana w Hollywood, kolebce kina komercyjnego, jest jednocze?nie jedn? z najbardziej niepokornych i bezkompromisowych artystek, które od pocz?tku swojej kariery rozwijaj? j?zyk kina eksperymentalnego. Od ko?ca lat sze??dziesi?tych do dzi? jej filmy pokazywane s? na festiwalach filmowych (m.in. dwie nagrody Teddy Awards na Berlinale), a kola?e i rysunki wraz z filmami z?o?y?y si? na retrospektywne wystawy w Centrum Pompidou, MOMie w Nowym Jorku czy Tate Modern w Londynie. Hammer by?a stypendystk? Fundacji Guggenheima i od lat uczy filmu w Europie i USA.

Wczesne kino Barbary Hammer skupia si? wokó? tematów tabu takich jak menstruacja, kobiecy orgazm czy lesbijskie relacje seksualne. Dyketactics, film Barbary Hammer z 1974 roku, zosta? uznany za pierwszy film pokazuj?cy lesbijski stosunek seksualny. Dzie?o tym samym wpisa?o si? do historii kina obok prze?omowych filmów Jacka Smitha i Andiego Warhola, ale tak?e tak odleg?ych ideowo G??bokiego Gard?a Gerarda Damiano (1972) i Ch?opców z piasku z 1971, pierwszego reprezentanta gejowskiego porno – filmów, które zapocz?tkowa?y nowy sposób pokazywania seksu na wielkim ekranie. Kolejne filmy (Multiple Orgasm, Whomen I love, Sync Touch czy Doll house) eksploruj?ce w odwa?ny sposób – cz?sto poprzez autoprezentacj? – kobiec? seksualno?? wpisa?y jednocze?nie twórczo?? re?yserki w ruch radykalnego feminizmu lat siedemdziesi?tych w Stanach. Ju? na pocz?tku swojej twórczo?ci re?yserka po?wi?ca?a wiele uwagi tak?e walorom formalnych i eksperymentom z no?nikiem 16 mm. Z kolei filmom dokumentalnym, ukazuj?cym historie ludzi marginalizowanych przez opini? spo?eczn?, nada?a charakter esejów o wielopoziomowych konstrukcjach, które maj? anga?owa? fizycznie i psychicznie widzów oraz inspirowa? ich do wprowadzania spo?ecznych zmian w swoim ?rodowisku. Filmy Hammer wielokrotnie powodowa?y kontrowersje w?ród publiczno?ci krytykuj?cej zbyt odwa?ne przedstawienie ludzkiej fizyczno?ci, staro?ci czy intymnych zbli?e?. Tematyka jej krótkich metra?y zapewni?a re?yserce status gwiazdy i postaci kultowej w ?rodowiskach LGBT, a autorskie eksperymenty formalne na sta?e wpisa?y filmy Hammer do historii filmu niezale?nego.

Barbara Hammer wielokrotnie jednak podkre?la zjawisko podwójnej marginalizacji, jakiej do?wiadcza?a jako artystka: lesbijki nie ogl?daj? eksperymentalnego kina, preferuj?c bardziej standardowe formy narracji, natomiast odbiorcy kina eksperymentalnego i filmowcy nie s? zainteresowani tematyk? LGBT czy feministyczn?, uzasadniaj?c to poszukiwaniami filmów bardziej uniwersalnych. Retrospektywa, która planowana jest w Warszawie, ?odzi i Krakowie ma wype?ni? t? luk? i przedstawi? twórczo?? Barbary Hammer zarówno w odpowiednio szerokim kontek?cie historii kina ameryka?skiego i filmu niezale?nego, jak i zainteresowa? znawców reprezentacji LGBT w sztuce i kulturze. W Warszawie prace prezentowane b?d? z oryginalnych no?ników, m.in. ta?my 16 mm, pozwalaj?cych w pe?ni doceni? eksperymenty Hammer. Artystka odwiedzi wszystkie miasta prezentuj?ce jej twórczo?ci, by wzi?? udzia? w spotkaniach po wybranym seansie (w ?odzi spotkanie poprowadzi Monika Talarczyk-Guba?a, w Krakowie prof. Andrzej Pitrus, w Warszawie Krystyna Mazur). Warszawsk? retrospektyw? zwie?czy autorski wyk?ad Ukryta Hammer wyg?oszony przez artystk?. Wraz z retrospektyw? rozpocz?te zostan? prace nad publikacj? "Inne kino: feminizm ameryka?skiego filmu queer. Antologia". pod redakcj? i ze wst?pem Krystyny Mazur. Ksi??ka wydana zostanie w przysz?ym roku i zawiera? b?dzie zarówno t?umaczenia naukowych tekstów publikowanych ju? za granic?, jak i nowe prace polskich badaczy.

Taktyki Barbary Hammer – retrospektywa pionierki eksperymentalnego kina queer.
10-11.10, Muzeum Sztuki Wspó?czesnej w Krakowie MOCAK
13-16.10, Kino.Lab Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
18.10, Muzeum Sztuki MS2, ?ód?
Szczegó?owy program na stronach: www.csw.art.pl, www.mocak.pl, www.msl.org.pl,


Program filmowy retrospektywy w Warszawie:

13.10, 20:15 Zestaw 1: Lata siedemdziesi?te (81’)
Dyketactics (1974, 16 mm, kolor, 4 min)
Superdyke (1975), 16 mm, kolor, 25 min)
Menses (1974, 16 mm, kolor, 4 min)
Double Strength (1978, 16 mm, kolor, 16 min)
Audience (1982, 16 mm, b&w, 32 min)

14.10, 18:00, pokaz ze wst?pem Radcy ds Kultury i Prasy Ambasady Stanów Zjednoczonych Christophera Midury. Zestaw 2: filmy krótkometra?owe i kolaboracje (105’)
Sync Touch (1981, 16 mm, kolor, 10 min)
Endangered (1988, kolor, 19 min)
Sanctus (1990, kolor i b&w, 19 min)
Vital Signs (1991, kolor i b&w, 9 min)
Pools (z Barbar? Klutinis; 1981, 16mm, kolor, 9 min)
Still Point (z Florrie Burke; 1989, 16mm, kolor, 9 min)
Generations (z Gin? Carducci; 2010, kolor i b&w, 30 min)

15.10, 17:00. Zestaw 3: dokumenty, cz. I (119’)
Dr. Watson’s X-Rays(1991,video, kolor, 22 min)
Nitrate Kisses (1992), 16 mm, b&w, 67 min)
A Horse Is not a Metaphor (2008, video, kolor i b&w, 30 min)

15.10, 19:30. Ukryta Hammer, wyk?ad re?yserki i spotkanie autorskie

16.10, 17:30. Zestaw 4: dokumenty, cz. II (114’)
Devotion, A Film about Ogawa Productions (2000, video, b&w, 84 min)
Maya Deren’s Sink (2011, video, color i b&w, 30 min)

Projekt dofinansowany jest ze ?rodków Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.
Organizatorzy Retrospektywy: O?rodek Studiów Ameryka?skich Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie
Partnerzy: Muzeum Sztuki Wspó?czesnej w Krakowie MOCAK, Muzeum Sztuki w ?odzi, Kino pod Baranami

Koncepcja i organizacja: Krystyna Mazur, Justyna Kociszewska, Micha? Matuszewski

Patronat medialny CSW: Miesi?cznik KINO, Filmweb.pl, Program 2 Polskiego Radia, Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl, Warszawa Gazeta Co Jest Grane, ELLE, Elle Decoration, Esquire Polska, Aktivist, artinfo.pl, Stolica

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com