Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
19/06/2016 - 19/06/2016 : UKRYTE. PSYCHOANALITYCZNE SPOTKANIA FILMOWE: Aktorzy prowincjonalni + spotkanie z re?yserk?

Czy rzeczywi?cie, jak twierdzi Nietzsche, mamy sztuk? aby?my nie umarli od prawdy? Czy mo?na pogodzi? idealistyczne d??enia z realno?ci? ?ycia? Czym jest, w ka?dym z nas, prowincja, z której chcemy si? wyrwa?? I czy chcemy? Dlaczego wybór musi zawsze oznacza? strat??

Niezale?nie od miejsca i czasu arty?ci prze?ywaj? wewn?trzne konflikty próbuj?c realizowa? swoje twórcze idee i prze?y? id?c na kompromisy. Przygl?da si? tym zmaganiom Agnieszka Holland w swoim debiucie fabularnym z 1978 roku, czechowowskich w klimacie "Aktorach prowincjonalnych". Bohaterowie filmu p?ac? za swoje wybory cierpieniem, ?yciem w fa?szu, bolesnych uwik?aniach lub samotno?ci. Towarzyszenie im w codzienno?ci ?ycia w prowincjonalnym teatrze jest okazj? do refleksji na temat natury cz?owieka, twórczo?ci, mi?o?ci, niemo?no?ci spe?nienia i z?o?ono?ci relacji mi?dzyludzkich.

W dyskusji po filmie wezm? udzia?: re?yserka Agnieszka Holland i psychoanalityczka Ewa Saci?owska-G?sior. Spotkanie poprowadzi krytyk filmowy Jan Topolski.

Seanse:

- 19/06/2016, 17:00 UKRYTE. PSYCHOANALITYCZNE SPOTKANIA FILMOWE: Aktorzy prowincjonalni + spotkanie z re?yserk?

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com