Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
10/06/2016 - 12/06/2016 : Post Super Dutch. Nowa architektura holenderska i jej wyzwania.

Post Super Dutch. Nowa architektura i jej wyzwania to wspó?organizowany z Ambasad? Królestwa Niderlandów program filmów i spotka? po?wi?conych wspó?czesnej architekturze holenderskiej.

Program zaprezentowany zostanie w KINO.LAB w Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski (Warszawa), Centrum Sztuki Wspó?czesnej ?a?nia (Gda?sk), Centrum Kultury Zamek (Pozna?) oraz w Kinie pod Baranami (Kraków). Znajd? si? w nim filmy dokumentalne o architekturze, ale tak?e produkcje autorstwa samych architektów. Projekcjom towarzyszy? b?d? spotkania i dyskusje z architektami, teoretykami architektury i artystami. W Warszawie zaprezentowana zostanie tak?e interaktywna instalacja oraz spotkanie z jej twórcami.

Na pocz?tku nowego milenium architektura holenderska by?a najseksowniejsza na ?wiecie, a pozycja Office for Metropolitan Architecture (OMA) na szczycie najbardziej znanych i cenionych biur architektonicznych wydawa?a si? niezagro?ona. Lata dziewi??dziesi?te to czas nieprawdopodobnej prosperity architektury jako dziedziny – uznanej za cz??? oficjalnego wizerunku Holandii, nale??cej do najwa?niejszych zjawisk wspó?czesnej kultury i silnie wspieranej przez pa?stwo. Powo?any do ?ycia w 1988 roku Holenderski Instytut Architektury (NAI) dokumentowa? i promowa? nowe zjawiska poprzez wystawy, wydawnictwa, debaty i gromadzon? kolekcj?. Biennale Architektury w Rotterdamie, zainicjowane w 2001, sta?o si? jedn? z najwa?niejszych platform do pokazywania i dyskutowania o architekturze wspó?czesnej. Bart Lootsma w ksi??ce Super Dutch (2000) opisywa? generacj? architektów sukcesu - takich jak pracownie MVRDV, UNStudio, Wiel Arets, Mecanoo, Oosterhuis NL czy West 8 - jako „drugi holenderski modernizm”. Jednak ju? w 2005 roku mowa by?a o „efekcie poimprezowym”, a zjawisko Super Dutch sta?o si? obiektem krytyki, zainicjowanej z samego wn?trza ?rodowiska architektonicznego, i to mi?dzy innymi przez nikogo innego ni? Rema Koolhaasa, najja?niejsz? superholendersk? gwiazd?.

Prawdziwym ko?cem tego heroicznego okresu okaza? si? jednak kryzys roku 2008, który dokona? brutalnej korekty wyobra?e? i aspiracji szczególnie m?odszej generacji architektów. Naraz okaza?o si?, ?e zamiast s?ynnej skali S, M, L, XL pozostaj? do realizacji zadania co najwy?ej XS. Wszystkie ?wiat?a nie s? ju? skierowane jedynie na architektur? – w 2013 NAI sta? si? cz??ci? Het Nieuwe Instituut, (Nowego Instytutu) skupiaj?cego kilka instytucji, zajmuj?cych si? m.in. designem i mod?. Coraz wi?cej mówi si? o projektowaniu w interdyscyplinarnym uj?ciu, w którym spektakularne budynki nie odgrywaj? najwa?niejszej roli, a istotniejsze staj? si? problemy spo?eczne i ekologiczne, nawet je?li dotycz? mikroskali. Taki rozwój wypadków nie wydaje si? jednak ca?kiem przypadkowy w kontek?cie kraju, którego kultura opiera si? na ci?g?ym kszta?towaniu natury, redefiniowaniu i wymy?laniu na nowo istniej?cego materialnego porz?dku.

Jednocze?nie globalne zmiany spo?eczno-ekonomiczne znajduj? odzwierciedlenie w zmianie my?lenia o profesji architekta i jej nowych mo?liwych rolach. Wci?? pozostaj? do rozwi?zania najbardziej podstawowe kwestie jak mieszkalnictwo, zarówno w tradycyjnym wymiarze – dost?pnych i osi?galnych przestrzeni do ?ycia, jak i nadzwyczajnym – zwi?zanym z konieczno?ci? zapewnienia tymczasowego schronienia milionom uchod?ców. Wiele przeobra?e? dokonuje si? w mikroskali najbli?szego otoczenia, na skrawku terenu, w formie niewielkiej interwencji, czasem ca?kiem wirtualnie, odwracaj?c modernistyczne wyobra?enie o wszechogarniaj?cym, odgórnym masterplanie. Kryzys ma swoje dobre strony – przez ograniczenie ?rodków i mo?liwo?ci dzia?ania zmusza do rewizji zasad rozwoju, stosunku do zasobów i wizji przysz?o?ci; na plan pierwszy wysuwaj?c kluczowe pytania o kszta?t miasta przysz?o?ci: jego zrównowa?ony ekologicznie charakter, spo?eczne równouprawnienie i ludzk? skal?.

Gdzie znajduje si? zatem architektura holenderska dzi? i jakie stoj? przed ni? wyzwania?

W programie:

Wyk?ad Indiry van ‘t Klooster, "Reactivate! Europe"

SUPER KOOLHAAS: OD S DO XXL
Blok tematyczny po?wi?cony najbardziej znanemu wspó?czesnemu holenderskiemu architektowi, laureatowi Nagrody Pritzkera w 2000 roku.

>Koolhaas Houselife, re?. Ila Bêka i Louise Lemoine, 2008, 58 min. – dokument o s?ynnej willi w Bordeaux, ukazanej z perspektywy od kuchni
>Lagos / Koolhaas, re? Bregtje van der Haak, 2002., 55 min. – dokument o wieloletnim projekcie badawczym prowadzonym przez architekta w Lagos
>Webdoc: Lagos Wide & Close – An Interactive Journey into an Exploding City: http://lagos.submarinechannel.com

FANTOMY MODERNIZMU
Architektura pó?nego modernizmu i jej miejsce we wspó?czesnym mie?cie; rewizyta utopijnych za?o?e? architektów próbuj?cych zbudowa? w latach 1970. ramy dla harmonijnego ?ycia i lepszej przysz?o?ci w holenderskich miastach.

>Beauty and the Right to the Ugly, re?. Wendelin von Oldenborgh, 2014, 56 min.
>Biljmer Odyssee, re?. Urszula Antoniak, 2004, 38 min.

SAMOORGANIZACJA, PARTYCYPACJA, MIKROSKALA
Wobec kryzysu i ogranicze? inwestycji zarówno ze strony sektora publicznego, jak i prywatnego wielu architektów, projektantów i aktywistów inicjuje dzia?ania w mikroskali, oparte na strategii zrób to sam, anga?uj?ce przysz?ych u?ytkowników ju? na etapie projektowania.

>Urban tides, re?. Simone Eleveld, 2015, 39 min.
>Case Studies NL, re?. Beate Lendt, 2014, 95 min.

PRZYSZ?O?? JEST JU? TUTAJ: WIRTUALNO??, NOWE TECHNOLOGIE I MIASTA JUTRA
Nowe technologie silnie wp?ywaj? na zmieniaj?cy si? obraz architektury i urbanistyki w wielu wymiarach: pocz?wszy od nowych sposobów pokazywania i promowania projektów, przez materia?y, a? po sieciow? organizacj? oddolnych inicjatyw aktywistów i mieszka?ców miast

>Wyk?ad/prezentacja Michiela von Iersel (w Warszawie) o roli cyfrowych obrazów i wizualizacji w najnowszej architekturze holenderskiej. Michiel van Iersel jest kuratorem tegorocznego Mi?dzynarodowego Biennale Architektury w Rotterdamie, którego tematem przewodnim jest Next Economy, a tak?e za?o?ycielem inicjatyw Non-fiction oraz Failed Architecture.
>Rotterdam 2040, re?. Gyz La Rivière, 2013, 95 min.
>Prezentacja 3D Print Canal House w Amsterdamie
>Instalacja Rebuild Fukushima,Bert Hana and Dagmar van Wersch, 2015 + spotkanie z artystami (w Warszawie)
Webdoc: Refugee Republic:http://refugeerepublic.submarinechannel.com

Kuratorzy: Kaja Pawe?ek, Micha? Matuszewski
Koordynacja: Justyna Kociszewska

Organizator wydarzenia: Kino.Lab Centrum Sztuki Wspó?czesnej Zamek Ujazdowski
Wspó?organizator: Ambasada Królestwa Niderlandów
Patronat medialny wydarzenia: Architektura Murator, Enter the Room
Patronat medialny CSW: Gazeta Wyborcza, Wyborcza.pl Warszawa, Gazeta Co Jest Grane, TOK FM, ELLE, Elle Decoration, Esquire Polska, Aktivist, artinfo.pl, Stolica
Partnerzy: Centrum Sztuki Wspó?czesnej ?a?nia, Kino Pa?acowe w Centrum Kultury Zamek, Kino pod Baranami w Krakowie

Seanse:

- 10/06/2016, 20:30 POST SUPER DUTCH: Koolhaas Houselife 58' + Lagos / Koolhaas, re?. Bregtje van der Haak, Holandia, 2002

- 10/06/2016, 19:00 POST SUPER DUTCH: Wyk?ad Indiry van 't Klooster

- 11/06/2016, 19:00 POST SUPER DUTCH: Wyk?ad Michiela van Iersel + 3D Print Canal House + prezentacja projektów Studio Roosegaarde

- 11/06/2016, 17:15 POST SUPER DUTCH: Beauty and the Right to he Ugly

- 11/06/2016, 15:30 POST SUPER DUTCH: Rotterdam 2040

- 12/06/2016, 18:30 POST SUPER DUTCH: Prezentacja instalacji Rebuild Fukushima + spotkanie z twórcami, Bertem Hana i Dagmar van Wersch

- 12/06/2016, 16:00 POST SUPER DUTCH: Case Studies NL - adaptable & participatory housing in the Netherlands individual & collective development

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com