Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
21/04/2016 : AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT

"Ameryka?ski krajobraz. Filmy Kelly Reichardt" to retrospektywa prezentuj?ca jeden z najbardziej wyrazistych g?osów wspó?czesnego kina niezale?nego z USA. Przegl?d filmów uzupe?ni udzia? artystki w retrospektywie - ka?dy film poprzedzi specjalne nagranie, w którym Reichardt opowie o historii danego filmu.

"Kino drogi bez drogi, love story bez mi?o?ci i krymina? bez zbrodni" - tak Kelly Reichardt opisywa?a swój debiutancki film i tak w?a?ciwie mo?na opisa? jej kolejne produkcje a? po najnowsz?, która mia?a premier? na tegorocznym festiwalu Sundance. Twórczo?? Kelly Reichardt jest zjawiskiem osobnym w ameryka?skim kinie niezale?nym. Jej filmy mog?yby pos?u?y? wielkim wytwórniom Hollywood za przyk?ad na to, jak nie robi? filmów: powolna narracja, brak punktów zwrotnych, d?ugie uj?cia, szcz?tkowe dialogi, a jednak od lat produkcje re?yserki przyci?gaj? aktorki i aktorów takich jak Michelle Williams, Kirsten Stewart, Jesse Eisenberg czy Peter Sarsgaard, którzy wspó?pracuj? z ni? mimo bud?etów nieakceptowanych w Fabryce Snów.

Jej przewrotny debiut, „River of Grass”, ju? w czasie swej premiery na Sundance w 1994 roku zwiastowa? intryguj?c? karier?. Jednak to drugi film, „Old Joy”, zyska? rozg?os i mi?dzynarodowe uznanie. Premierowy pokaz odby? si? na festiwalu w Rotterdamie, a Reichardt jako pierwszy ameryka?ski twórca, zdoby?a nagrod? g?ówn?. Od tego czasu jej filmy s? nieod??cznym elementem mi?dzynarodowych festiwali. W realistycznych dramatach zabiegi formalne i narracja tworz? spójny obraz, w którym niewielkie przesuni?cia przynosz? znacz?ce zmiany. Reichardt tworzy filmy o podró?y rozumianej dos?ownie i metaforycznie. Podejmuj?c aktualne tematy, stawiaj?c w centrum postaci z pogranicza, rzucaj?c ?wiat?o na zagadnienia marginalizowane i udzielaj?c ich reprezentantom g?osu, re?yserka sk?ania widza do wnikliwej obserwacji tego, co dzieje si? na ekranie i poza nim.

Seanse:

- 21/04/2016, 20:00 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Night Moves

- 22/04/2016, 20:00 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Wendy i Lucy / Wendy and Lucy

- 22/04/2016, 18:00 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Old Joy

- 23/04/2016, 19:00 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: River of Grass

- 23/04/2016, 16:30 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Meek's Cutoff

- 24/04/2016, 19:30 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Old Joy

- 24/04/2016, 17:45 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: Wendy i Lucy / Wendy and Lucy

- 24/04/2016, 16:00 AMERYKA?SKI KRAJOBRAZ - FILMY KELLY REICHARDT: River of Grass

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com