Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
15/04/2016 - 17/04/2016 : PRZEGL?D KINA EMIRACKIEGO

Przegl?d Kina Emirackiego, 15-17 kwietnia 2016


W powszechnej ?wiadomo?ci Emiraty Arabskie kojarzone s? ze splendorem i luksusem Abu Dhabi, bogactwem szejków oraz polami naftowymi. Gdy wpiszemy w popularn? wyszukiwark? has?o „Emiraty Arabskie”, algorytm prezentuje nam najbli?sze skojarzenie: praca, pogoda i ropa. Takie uproszczone postrzeganie jest w stanie zakwestionowa? kultura, a w szczególno?ci film – uniwersalne, wizualne narz?dzie mog?ce prze?amywa? stereotypy, rozszerza? wiedz?, a tak?e by? wp?ywowym forum krytycznym.

Jakie jednak jest kino emirackie? Przegl?d Kina Emirackiego w Polsce, organizowany przez Fundacj? Nahda, daje szans? zapoznania si? z kinematografi? m?od? i ma?o znan? polskiemu widzowi. Jednak czy podró? dwóch przyjació? z Abu Dhabi do Bejrutu uchwycona w konwencji kina drogi, czy te? opowie?? o poszukiwaniu w?asnej drogi ?yciowej, pow?tpiewaniu w tradycj? i wkraczaniu w doros?o??, wprowadz? jak?? now? perspektyw? i poszerza obraz rzeczywisto?ci jednego z najbogatszych pa?stw ?wiata? Czy raczej powtarzaj? one dobrze utrwalone kalki kina zachodniego?

Z pewno?ci? trzeba te filmy zobaczy?, by si? o tym przekona?.

Przegl?dowi towarzyszy? b?d? spotkanie z Nawafem Al Janahim – re?yserem filmu „Sea Shadow”. Rozmawia? b?dziemy o jego strategiach narracyjnych oraz zastanowimy si?, co kino emirackie mo?e wprowadzi? do j?zyka filmowego.

Seanse:

- 15/04/2016, 18:00 PRZEGL?D KINA EMIRACKIEGO: A to B

- 16/04/2016, 19:30 PRZEGL?D KINA EMIRACKIEGO: Sea Shadow | projekcja filmu i spotkanie z re?yserem

- 16/04/2016, 18:00 PRZEGL?D KINA EMIRACKIEGO: Filmy krótkometra?owe

- 17/04/2016, 18:00 PRZEGL?D KINA EMIRACKIEGO: As One: The Autism Project

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com