Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
05/03/2016 : VILLA STRAYLIGHT: wieczór z artyst? MICHA?EM FRYDRYCHEM i pokaz filmu PERFECT LIVES

Micha? Frydrych, malarz, twórca obiektów, instalacji i aran?acji przestrzennych, konsekwentnie unika tworzenia prac wideo – a nawet deklaruje, ?e nie przepada za ogl?daniem ich na wystawach. Z drugiej strony kino i filmowe inspiracje odgrywaj? niezwykle wa?n?, momentami kluczow? rol? w jego praktyce. Wystawa Frydrycha „Villa Straylight” ma oczywi?cie za patrona Williama Gibsona a w tle jego powie?? „Neuromancer”. Jednocze?nie jednak kryje si? za ni? ca?y szereg filmowych tropów, od „?ó?tej ?odzi podwodnej” po „Wickermana” i „Ghost in the Shell”.

W przededniu zako?czenia wystawy zapraszamy do „Villi Straylight” na wieczór z udzia?em Micha?a Frydrycha i ze specjaln? projekcj? w Kino.Lab. Rozpoczniemy o 18.00 w przestrzeni wystawy od autorsko-kuratorskiego oprowadzania poprowadzonego przez samego artyst? oraz kuratora Stacha Szab?owskiego. O 19.00 przeniesiemy si? do Kino.Lab; gdzie Micha? Frydrych opowie o swojej wystawie w kontek?cie inspiracji kinematograficznych, i poka?e jak jego prace mo?na czyta? przez pryzmat filmu na wyj?tkowym przyk?adzie „Perfect Lives” – telewizyjnej ekranizacji s?ynnej eksperymentalnej opery Roberta Ashley'a. Spotkanie zako?czy projekcja „Perfect Lives” - zrealizowanej w 1984 roku filmowej adaptacji dzie?a, uwa?anego za jedno z najwa?niejszych dokona? jakie w latach 80. pojawi?o si? na styku muzyki elektronicznej, literatury, performance i multimedialnego eksperymentu.

Ta surrealistyczna opera opowiada o piosenkarzu Raoulu de Noget i jego przyjacielu, utalentowanym piani?cie Buddym, którzy przybywaj? do ma?ego miasteczka w ?rodkowo-wschodnich Stanach, by zabawia? go?ci The Perfect Lives Lounge. Wraz z dwójk? mieszka?ców miasteczka – Isold? i jej m?odszym bratem "D", kapitanem szkolnej dru?yny futbolowej, zamierzaj? pope?ni? zbrodni? idealn?. W ich wypadku oznacza to usuni?cie sporej ilo?ci pieni?dzy z banku na jeden dzie? (i tylko jeden!) i og?oszenie tego znikni?cia ca?emu ?wiatu.

Program wieczoru:
18.00–19.00 wystawa / oprowadzanie Micha?a Frydrycha i Stacha Szab?owskiego
19.00–20.00 KINO LAB / spotkanie z Micha?em Frydrychem i jego autorskie wprowadzenie do filmu „Perfect Lives”
20.00 / projekcja filmu „Perfect lives”

Wst?p wolny. Z powodu ograniczonej liczby miejsc w kinie, konieczne odebranie bezp?atnych wej?ciówek na pokaz filmu.

Wi?cej o wystawie:
http://bit.ly/villa-straylight-1Seanse:

- 05/03/2016, 19:00 WYDARZENIE TOWARZYSZ?CE WYSTAWIE VILLA STRAYLIGHT: Perfect lives

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com