Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
10/03/2016 : ART.DOC: Sztuka i rzemios?o / Art and Craft

Raz w miesi?cu w ramach ART.DOC w KINO.LAB pokazujemy filmy dokumentalne o sztuce i jej peryferiach, o artystach, instytucjach kulturalnych, o statusie sztuki, a tak?e – dzi?ki specyficznemu autotematyzmowi tych dokumentów – o poszukiwaniach miejsca dla dzie?a sztuki, jakim jest film, we wspó?czesnym artworldzie.

Jako drugi film w cyklu ART.DOC poka?emy dokument w re?yserii Sama Cullmana, opowiadaj?cy o Marku Landisie - jednym z najbardziej p?odnych fa?szerzy sztuki w historii Stanów. Landis w ci?gu 30 lat pracy tworzy? obrazy ró?norodnych epok i stylów. I cho? ta praca mog?aby przynie?? mu fortun?, nie maluje dla pieni?dzy. Udaj?c filantropa, wykonawc? testamentu czy jezuit?, Landis odda? niezliczone obrazy ameryka?skim instytucjom. Idylla dobiega ko?ca, gdy Matthew Leininger, nieust?pliwy urz?dnik i jedna z ofiar fa?szerstwa, odkrywa sekret Landisa i próbuje go zdemaskowa?. Landis musi skonfrontowa? si? ze swoim dziedzictwem i t?umem oburzonych muzealników. "Rzemios?o i sztuka" to z jednej strony komedia stawiaj?ca pytanie o kategori? autora i autentyczno?ci w sztuce, z drugiej – obraz o obsesji, potrzebie identyfikacji i bycia cz??ci? spo?eczno?ci.

SZTUKA I RZEMIOS?O / ART AND CRAFT
re?. Sam Cullman
j?zyk: angielski | napisy: polskie
language: English | subtitles: Polish

Rezerwacja biletów onlineSeanse:

- 10/03/2016, 20:15 ART.DOC: Sztuka i rzemios?o / Art and Craft

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com