Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
04/02/2016 : Kino kontra pami?? – Pokaz filmu „Syn Szaw?a” i dyskusja po seansie

Zapraszamy na pokaz filmu „Syn Szaw?a” oraz dyskusj? po seansie. Zastanowimy si?, jak? rol? odgrywa kino w pokazywaniu Zag?ady i przechowywaniu pami?ci o niej. Czy kino w d??eniu do pokazywania pe?nego obrazu i ca?o?ciowych historii stoi w sprzeczno?ci z pami?ci? traumy i wspomnieniami cz?onków Sonderkommando pokazuj?cymi, ?e nie ma jednego obrazu Zag?ady, tylko jej fragmenty?

W dyskusji wezm? udzia?: dr hab. Iwona Kurz, dr Anna Mach oraz Ma?gorzata Sadowska.

dr hab. Iwona Kurz – historyczka nowoczesnej kultury polskiej, badaczka kultury wizualnej, filmoznawczyni, wicedyrektorka Instytutu Kultury Polskiej (UW). Zajmuje si? histori? nowoczesnej kultury polskiej ujmowanej przez pryzmat obrazu, antropologi? kultury wizualnej oraz problematyk? cia?a i gender. W IKP wspó?pracuje z Zespo?em Bada? Pami?ci o Zag?adzie IKP, prowadzi zaj?cia: Pami?? o Auschwitz. Autorka ksi??ki „Twarze w t?umie” (2005, Nominacja do Nagrody Nike, Nagroda im. Micha?ka za najlepsz? ksi??k? filmoznawcz?), redaktorka antologii „Film i historia” (2008, Nagroda Rektora UW), wspó?redaktorka podr?czników akademickich. Obecnie pracuje nad ksi??k? o wizualnych formach pami?ci o Auschwitz.

Joanna Ostrowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Wydzia? Historyczny UJ), absolwentka Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ, Katedry Judaistyki UJ i Gender Studies na UW, studiowa?a równie? produkcj? filmow? i telewizyjn? na PWSFTv i T w ?odzi, stypendystka Sokrates-Erasmus na Humboldt Universität zu Berlin. Wyk?ada?a w Katedrze Judaistyki UJ, na Gender Studies UJ, UW i IBL PAN, w Pracowni Pyta? Granicznych UAM i na ?ydowskim Uniwersytecie Otwartym.

Ma?gorzata Sadowska - krytyczka i dziennikarka filmowa, na sta?e wspó?pracuje z tygodnikiem "Newsweek" i miesi?cznikiem "Kino". Autorka bloga "Widzi mi si?", publikowanego na stronie internetowej Canal + Polska. Prowadzi?a warsztaty z kina dokumentalnego w Film Factory w Sarajewie, a tak?e warsztaty dla wolontariuszy festiwalu o prawach cz?owieka Watch Docs. Wspó?pracuje przy selekcji filmów na festiwale Nowe Horyzonty i Watch Docs. Wspó?autorka ksi??ek "Che?mska 21" (o polskim dokumencie i jego autorach), oraz "Polish Cinema Now!" (o nowym kinie polskim). Pisania o kinie uczy?a si? w miesi?czniku "Film", prowadzonym wówczas przez Lecha Kurpiewskiego i Manan? Chyb, pó?niej przez niemal dekad? zwi?zana by?a z "Przekrojem", gdzie mi?dzy innymi szefowa?a dzia?owi kultury. Uczennica i wychowanka profesor Marii Janion.

-----------------------------

Opis filmu:

Rok 1944, Auschwitz-Birkenau. 48 godzin z ?ycia Szaw?a Ausländera, cz?onka Sonderkommando – oddzia?u ?ydowskich wi??niów zmuszonych asystowa? hitlerowcom w wielkiej machinie Zag?ady – na krótko przed wybuchem buntu. W rzeczywisto?ci, której nie sposób poj??, w sytuacji bez szans na przetrwanie, Szawe? próbuje ocali? w sobie to, co zosta?o z cz?owieka, którym kiedy? by?. Debiut 38-letniego Lįszló Nemesa – nagrodzony Grand Prix na tegorocznym festiwalu w Cannes – prze?amuje dotychczasowe, typowe dla fabu? o Holokau?cie klisze narracyjne. Re?yser rezygnuje z epickiej skali, która tworzy iluzj?, ?e jeste?my w stanie poj?? skal? tej zbrodni. Film Nemesa cechuje maksymalny realizm i perspektywa jednostki patrz?cej na fragmenty piek?a.

Rezerwacja biletów online<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com