Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Wspó³czesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   
 
14/01/2016 - 15/01/2016 : NEW YORK PORTUGUESE SHORT FILM FEST

NY Portuguese Short Film Festival to inicjatywa nowojorskiego Arte Institute. Festiwal zrodzi? si? z potrzeby zapoznania publiczno?ci z kinematografi? portugalsk?, w szczególno?ci z twórczo?ci? artystów m?odego pokolenia. Pierwsza edycja w 2011 roku spotka?a si? z entuzjastycznym przyj?ciem widowni ameryka?skiej, co sta?o si? impulsem dla wyprowadzenia Festiwalu poza granice Stanów Zjednoczonych – pocz?tkowo do Brazylii, Wielkiej Brytanii oraz Angoli, a nast?pnie równie? do Polski i Australii.

Zaprezentowanych zostanie kilka krótkometra?owych filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz teledysków wyprodukowanych w minionym roku zarówno w Portugalii, jak i poza jej granicami. Publiczno?? b?dzie mia?a okazj? zapozna? si? z twórczo?ci? re?yserów m?odych, w wi?kszo?ci stoj?cych dopiero na pocz?tku swojej drogi artystycznej. Nie zabraknie równie? filmów autorstwa artystów bardziej do?wiadczonych.

Pomys?odawca i producent NYPSFF, Arte Institute z siedzib? w Nowym Jorku, to za?o?ona w 2011 roku instytucja non-profit, zajmuj?ca si? promowaniem kultury portugalskiej oraz stymulowaniem dialogu artystycznego mi?dzy nowojorskimi spo?eczno?ciami a twórcami portugalskimi. W Polsce g?ównym organizatorem Festiwalu jest Instytut Cam?esa.

Seanse:

- 14/01/2016, 19:00 New York Portuguese Short Film Fest, zestaw I

- 15/01/2016, 19:00 New York Portuguese Short Film Fest, zestaw II

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com