Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 21/02/2017-21/02/2017, NOWE KINEMATOGRAFIE: The Orator/ O le tulafale

Przeszłe seanse filmu:
21/02/2017, Wtorek, 20:00

 
NOWE KINEMATOGRAFIE: The Orator/ O le tulafale
Nowa Zelandia, Samoa 2011
Reż. Tusi Tamasese
110'

Chocia? kino ma ju? 120 lat a filmy powstaj? w ka?dej szeroko?ci geograficznej, w wielu krajach narodowe kinematografie rodz? si? na naszych oczach. Dos?ownie kilka lat temu wyprodukowano pierwsze filmy na Samoa, czy w Arabii Saudyjskiej a kino cz??ci krajów Afryka?skich to dopiero kilkana?cie lat. W ramach nowego cyklu w KINO.LAB przyjrzymy si? niedawnym narodzinom ró?nych narodowych kinematografii oraz zastanowimy si? jakie zjawiska polityczne i spo?eczne si? w nich odbijaj?. Interesowa? nas b?dzie kino jako narz?dzia w?adzy oraz jego polityczny i ideologiczny wymiar i w?a?ciwo?? do uniwersalizacji oraz ci?g?e napi?cie miedzy potencjaln? westernizacj?, a kinem jako narz?dziem walki i oporu przed ni?. Wa?ne te? b?dzie pytanie o kryteria oceny warto?ci artystycznych filmu. Czy obecnie nie nale?y odej?? od paradygmatów wyznaczonych przez europejskie festiwale?


"The Orator" to film, w którym ja w soczewce skupuj? si? skomplikowane zale?no?ci globalnego rynku filmowego oraz postkolonialne relacje w przemy?le filmowym. Jest to pierwszy film fabularny, który posta? na Samoa i swoj? rol? pierworodnego nowej samoa?skiej kinematografii wype?nia bardzo dobrze. Bohaterowie mówi? po samoa?sku, s? rdzennymi mieszka?cami wyspy, widzimy te? bardzo wiele elementów tradycyjnej kultury. Z drogiej strony film by nie powsta?, gdy nie wparcie i fundusze z Nowej Zelandii – dawnego kolonizatora wyspy. W globalny obieg Orator wpisuje si? równie? pod wzgl?dem tematyki. Historia, która chocia? osadzona jest w wiernie pokazanych realiach samoa?skich tradycji, skrojona jest pod zachodni festiwalowy obieg a jego g?ówny temat to walka z wykluczeniem. Zachodni? klisz? jest te? forma – egzotyczne slow cinema. To oczywi?cie nie zarzuty (przynajmniej wobec samego filmu), ten broni si? nie tylko jako studium przypadku.

j?zyk: samoa?ski | napisy: polskie | kopia: DCP
language: Samoan | subtitles: Polish | DCP


Rezerwacja biletów online

<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com