Aktualna wersja serwisu u-jazdowski.pl
 
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski
ul. Jazdów 2, 00-467 Warszawa, tel. 22 628 12 71 w. 135, info@csw.art.pl
Rezerwacja biletów online
 
 
   

 

 

Przeszłe wydarzenia związane z filmem:
- 19/05/2016-19/05/2016, Program towarzysz?cy wystawie Villa Straylight: Fishing at the Stone Weir + At the Spring Sea Ice Camp + spotkanie z Kub? B?kowskim

Przeszłe seanse filmu:
19/05/2016, Czwartek, 19:00

 
Program towarzysz?cy wystawie Villa Straylight: Fishing at the Stone Weir + At the Spring Sea Ice Camp + spotkanie z Kub? B?kowskim
Kanada, 1967
Reż. Quentin Brown
138', wst?p wolny


wst?p wolny

Podró?e performatywne odgrywaj? wa?n? rol? w praktyce artystycznej Kuby B?kowskiego. Nie inaczej by?o w wypadku projektu The Return of the Giant Hogweed King. Przygotowuj?c t? wystaw?, artysta uda? si? do Deline – osady po?o?onej nad brzegiem Wielkiego Jeziora Nied?wiedziego w Pó?nocno-Zachodnich Terytoriach w Kanadzie. W Deline ?yje licz?ca oko?o pó? tysi?ca osób spo?eczno?? rdzennych mieszka?ców tych ziem. B?kowski sta? si? na pewien czas go?ciem tej spo?eczno?ci, aby razem z jej cz?onkami zrealizowa? wspólny projekt artystyczny.
Zbli?aj?c si? do fina?u wystawy Kuby B?kowskiego i ca?ego projektu Villa Straylight, którego ta wystawa jest cz??ci?, zapraszamy na wieczór z udzia?em artysty i ze specjaln? projekcj? w Kino.Lab. Rozpoczniemy o 18.00 w przestrzeni wystawy od oprowadzania poprowadzonego przez artyst? oraz kuratora Stacha Szab?owskiego. O 19.00 przeniesiemy si? do Kino.Lab, gdzie Kuba B?kowski opowie o swoich realizacjach i zwi?zanych z nimi podró?ach, spotkaniach i kolaboracjach. Jako kontekst dla swojej twórczo?ci artysta wybra? zestaw dokumentów ze zbiorów National Board of Canada. To unikalne filmy, zapisy etnograficzne ?ycia codziennego spo?eczno?ci kanadyjskich Innuitów nakr?cone w po?owie lat 60. Bohaterowie dokumentów nale?eli do ostatniego pokolenia, którego nie dotkn??y wp?ywy zachodniej kultury nowoczesno?ci.
<poprzednia strona.transmisje online zapewnia StreamOnline
kubasto.com